logo Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α
P R O D U C T S
Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
C E R T I F I C A T I O N
Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ
R E F E R E N C E S
Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
O R D E R   O N L I N E
 Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
C O N T A C T
 
Π λ ά κ α   Σ α π ο ύ ν ι
S o a p   B a r
Π ί λ η μ α
S c r u b
Κ η ρ α λ ο ι φ ή
B e e s w a x   C r e a m 
Σ χ α ρ ί τ σ α
S o a p   S t a n d
Β α λ σ α μ ό λ α δ ο
S t. J o h n 's   W o r
t  


Β α λ σ α μ ό λ α δ ο
S t   J o h n ' s   W o r t   I n f u s e d   O i lΒαλσαμόχορτο τις κορυφές του Μαινάλου και βιολογικό λάδι σε φαρμακευτική φιάλη.


Ένα (1) Βαλσαμόλαδο / One (1) St. John's Wort


Προτεινόμενη Λιανική Τιμή:
Suggested Retail Price:

€ 6,00

ORDER NOW! 

Χειροποίητο Σαπούνι απο Παρθένο Λάδι Ελιάς
Handmade Olive Oil Soap from GREECE